Oversteekplaatsen

In het verkeer ondervindt de voetganger de grootste problemen bij het oversteken van wegen. Het oversteken van een straat verlangt van voetgangers altijd extra aandacht. Om te bepalen of er veilig kan worden overgestoken, moet worden ingeschat of de overkant veilig te bereiken is in de periode dat de weg vrij is. Een goed uitgevoerde oversteekvoorziening draagt bij aan een comfortabele en veilige route voor de voetganger. Dit is zeker van belang voor mensen die zich niet zo snel of gemakkelijk kunnen verplaatsen, voor blinden en slechtzienden en voor mensen die moeite hebben met de inschatting van afstand en snelheid van het autoverkeer. In de onderstaande richtlijnen staat beschreven aan welke eisen een goede oversteekvoorziening moet voldoen.

Daarnaast hebben we in Zwolle een aparte notitie opgesteld om tot de afweging te kunnen komen of een voetgangersoversteekplaats ook van een zebra voorzien moet worden. Deze afweging staat beschreven in het document PDFEen stap vooruit! (zie ook het onderdeel zebrapaden).

Zebrapad Holtenbroek Deltion

 

Herkenbaarheid

 • Eenvoud

  Basis niveau

  • Middengeleiders geven mensen met oriëntatieproblemen, waaronder slechtzienden, ouderen en kinderen, rust en overzicht. Ze hoeven maar op één rijbaan te letten.
  • Pas op wegen vanaf 50 km/uur altijd middengeleiders toe.
  • Zorg voor voldoende oversteektijd bij voetgangerslicht
 • Herkenbare vormgeving

  Basis niveau

  • De plaats van de oversteek is herkenbaar voor zowel voetganger als weggebruiker.
  • Als een oversteek over de gehele breedte wordt uitgevoerd in een wat betreft helderheid afwijkende bestrating, dient te worden voorkomen dat hierdoor de suggestie wordt gewekt dat voetgangers voorrang hebben
  • Waar een voetgangersroute een drukke weg kruist, zijn oversteekvoorzieningen van goede kwaliteit vereist.

  Lees meer

 • Zebrapaden

  Basis niveau

  • Voor de afweging of een zebra moet worden toegepast, wordt gebruik gemaakt van de Zwolse richtlijn Een stap vooruit!
  • Voorzie rijbanen met een hoge verkeersdruk van zebrapaden.
  • Zorg dat een zebra ook ‘s nachts goed zichtbaar is en plaats straatlantaarns boven de oversteek.
  • Laat het zebrapad ook doorlopen over vrijliggende fietspaden. Dit geeft mensen met oriëntatieproblemen, waaronder slechtzienden, ouderen en kinderen, rust en overzicht.
  • Wanneer de zebra niet over de fietspaden wordt doorgetrokken dient de middengeleider wel minimaal 2 m diep te zijn, zodat ook scootmobielen en rolstoelen zich kunnen opstellen.

  Lees meer

Loopafstand

Loopoppervlak

 • Hoogteverschillen

  Basis niveau

  • Maximaal 5 mm hoogteverschil bij aansluiting rijbaan op voetpad.
  • Abrupte hoogteverschillen moeten worden voorkomen.
 • Onregelmatigheden

  Basis niveau

  • Situeer straat- en trottoirkolken tenminste 3 m van elke oprit.
  • Een oprit wordt bij voorkeur op het hoogste afwateringsniveau aangebracht.

  Lees meer

 • Verhoogde kruispunten (verkeersplateaus)

  Basis niveau

  Voordelen

  • snelheidsverlagend effect
  • makkelijker oversteken door het ontbreken van een hoogteverschil in de looproute

  Nadeel

  • blinden en slechtzienden herkennen de oversteek minder gemakkelijk.

  Lees meer

Loopruimte

 • Middengeleider (vluchtheuvel)

  Basis niveau

  • Op gebiedsontsluitingswegen met tweerichtingsverkeer altijd een middengeleider toepassen
  • Minimaal 2,0 m lang en 1,80 m breed.
  • De voetgangerszone op een middeneiland bij voorkeur niet verhogen.

  Lees meer

 • Vrije breedte

  Basis niveau

  • Middengeleider: ≥1,80 m
  • Opritje: ≥1,20 m

Op- en afritten

 • Maatvoering

  Basis niveau

  • ≥ 1,20 m breed
  • Helling maximaal 1:10
  • Keerruimte ≥ 1,20 x 1,20 m voor en achter helling
  • Bij toepassing verlaagde trottoirband is de ruimte achter de band ten minste 2,1 m breed en lang

  Lees meer

 • Seniorenproof wegontwerp

  Basis niveau

  • Senioren focussen vaker hun aandacht op de stoeprand om vallen te voorkomen; hierdoor is er minder aandacht voor andere verkeersdeelnemers.
  • Door de trottoirafrit is er minder aandacht voor de stoeprand nodig en kan er gefocust worden op andere verkeersdeelnemers.
  • Door een niet te steile helling van een trottoirafrit kan een rolstoel stilstaan op de trottoirafrit zonder automatisch de rijbaan op te rijden.
  • Plaats hellingen tegenover elkaar zodat men in een rechte lijn de ene stoep af en de andere stoep op kan lopen.
 • Zichtbaarheid

  Basis niveau

  • Door het aanbrengen van een met de voet of een stok voelbaar materiaalverschil kan een oversteek beter herkenbaar gemaakt worden.
  • Markering voor de trottoirafrit wanneer de trottoirafrit bij een oversteekplaats ligt, om te voorkomen dat voetgangers met zichtbeperkingen ongemerkt het trottoir aflopen.

Routegeleiding

 • Gidslijnen en geleidelijnen

  Basis niveau

  • Zie de richtlijnen m.b.t. gidslijnen en geleidelijnen.
  • Oversteekplaatsen met rijbanen waar snelheden van meer dan 30 km/uur zijn toegestaan en voetpaden die intensief worden gebruikt moeten worden ingericht met een 0,6 m brede waarschuwingsmarkering .
  • Voor blinden/slechtzienden is een geleidelijn niet vanzelfsprekend vindbaar, zeker als ze gebruik maken van natuurlijke gidslijnen. Er dient een gelijdelijn naar het zebrapad aangebracht te worden, die voorzien moet worden van voldoende contrast.

Situering

 • Situering

  Basis niveau

  • Oversteekplaatsen moeten op elkaar aansluiten.
  • Vanaf  50 km/uur en/of bij een hoge verkeersintensiteit moet de oversteek  loodrecht op de rijbaan worden aangebracht.
  • In 30 km-zones met een lage intensiteit mag de oversteek in de ronding van het voetpad worden aangebracht.

  Lees meer

VRI

 • Visuele informatie

  Basis niveau

  • Verkeerslichten moeten consequent worden gesitueerd: rood boven en groen onder. In de praktijk geldt dit met name voor nevenlichten.
  • Het gebruik van pictogrammen (zoals het stilstaande en lopende mannetje) verduidelijkt wanneer het licht groen of rood is.

  Lees meer

 • VRI drukknop

  Basis niveau

  • Het voetgangerslicht is afgestemd op een verplaatsingssnelheid van minimaal 0,8 m/s ten behoeve van de groenfase van het voetgangerslicht
  • De bedieningsknop van het voetgangerslicht is geplaatst op een hoogte tussen 0,9 en 1,2 m
  • De bedieningsknoppen zijn uitgevoerd in signaalkleur, indien gewenst met trilfunctie en in een herkenbare vormgeving
 • VRI rateltikkers

  Basis niveau

  • Bij verkeersregelinstallaties kan een rateltikker met trilfunctie worden gebruikt (bij groen 800 tikken per minuut en bij rood 75 tikken per minuut)
  • Voor blinden is het van belang dat vri’s eenduidig zijn uitgevoerd. De knop op dezelfde hoogte en aan dezelfde kant. 

  Lees meer

Zichtbaarheid

 • Zichtbaarheid

  Basis niveau

  • Op ooghoogte (0,95 m tot 1,95 m hoog) is vrij zicht op aankomend verkeer
  • Ten minste 50 m vrij zicht bij buurtontsluitingswegen
  • Ten minste 100 m vrij zicht bij wijkontsluitingswegen

  Lees meer