Algemeen

Een geleidingsroute vormt een in twee richtingen te gebruiken, 1 dimensionale navigatie en bestaat uit twee elementen:

 • Gidslijn : Dit zijn natuurlijke en reeds aanwezige structuren in het gebied die kunnen dienen om plaats en richting te bepalen.
 • Geleidelijn : Dit zijn speciaal gemaakte routes in een gebied die zowel tactiel als visueel waarneembaar zijn.

Verdere kenmerken:

 • Geleidelijnen liggen alleen in veilige, voor voetgangers bestemde, gebieden. Links en rechts van een geleidelijn bevinden zich obstakelvrije stroken met een breedte van ten minste 0,60 m
 • Overhangende elementen op minder dan 2,50 m boven de geleidelijn (en de stroken links en rechts van de lijn) zijn niet toegestaan.
 • Geleidelijnen zijn altijd in twee richtingen te gebruiken (dus geen eenrichtingsverkeer!).
 • Een geleidelijn is, vanwege de vindbaarheid en gidsfunctie, contrasterend van kleur en textuur ten opzichte van de omliggende bestrating.
 • Een geleidelijn bevat zo min mogelijk hoeken, knoop- en beslispunten.
 • Daar waar gebruik gemaakt kan worden van gidslijnen in plaats van geleidelijnen moet dit zoveel mogelijk gedaan worden.
 • Als er hoogteverschil in een geleidelijn als hoofdroute zit, dient er een alternatieve route aangeboden te worden in de vorm van een hellingbaan of lift.

 

Lees meer

Bij routegeleiding gaat het vooral om de knooppunten (beslispunten). De geleidelijn of gidslijn verbindt slechts deze knooppunten. De informatie die deze knooppunten aan gebruikers verstrekken zijn binnen dit systeem van essentieel belang. Aan de uitvoering van deze knooppunten moet daarom veel zorg worden besteedt.

Geleidelijnsegmenten vormen de verbindingen tussen 2 beslispunten.

Een geleidelijnsegment is in principe een rechte lijn. Knikken tot 15 graden zijn toegestaan, evenals verspringingen van de lijn met een afstand van maximaal de breedte van de lijn.

De beslispunten in de geleidelijn zijn punten waar:

 • de start/het eind van de geleidelijn wordt aangegeven
 • gebruikers keuzes moeten maken
 • verandering van richting van de lijn wordt aangegeven
 • wordt gewaarschuwd voor het naderen van een (mogelijk) gevaarlijke situatie

 

Beslispunten routegeleiding

Klik op de afbeelding om te vergroten

Start/eind

Een beslispunt “start/eind” beschikt altijd over een "attentievlak". Bij beslispunten "start/eind" op gevaarlijke plaatsen, zoals oversteekplaatsen, boven aan trappen en beëindigingen van geleidelijnen op perrons is ook een "waarschuwingsmarkering" aangebracht. Wanneer het geleidelijnsegment voert naar een informatiepunt bevindt zich aan het begin van de lijn een "objectmarkering". Indien het geleidelijnsegment naar een opstapplaats voor een bus of taxi leidt, bevindt zich ter plaatse van deze opstapplaats een "instapmarkering".

Keuze

Op een knooppunt van geleidelijnen moet een gebruiker een keuze maken. De code in de lijn is een attentievlak.

Hoek

Indien een geleidelijn van richting verandert en de hoek waarmee dat gebeurt is groter dan 15 graden wordt een attentievlak aangebracht. Wanneer de hoek kleiner is dan 15 graden worden geen extra voorzieningen in de lijn opgenomen en loopt de lijn ononderbroken door.

Alarm

Beslispunten waarbij waarschuwingsmarkeringen worden toegepast, bevinden zich altijd in die situaties waarbij aan gebruikers moet worden aangegeven dat men een gevaarlijk punt nadert: oversteekplaatsen bij wegen, boven aan trappen.

Routegeleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • gidslijnen (al dan niet natuurlijk);
 • geleidelijnen;
 • attentievlakken;
 • waarschuwingsmarkering;
 • object- en informatiemarkering;
 • instapmarkering.